پروفایل استاد

احسان حسینی

کارشناس معماری، کارشناس ارشد طراحی داخلی و مدیریت پروژه، با بیش از یک ده فعالیت در حوزه طراحی و BIM با شرکت هایی از کشورهای استرالیا و انگلستان، همچنین مدرس نرم افزارهای (آرکیکد، رویت معماری و سازه)